بله برون:

بله برون یکی ازسنتهای زیبای ایرانی که این روزها فقط بعضی خانواده ها که هنوزپایبند سنت آداب ورسوم ایرانی هستند برگزار میکنند.
بله برون سنت قشنگی بود که وقتی دختر وپسری به هم علاقمند میشدند پسرازخانواده خوددرخواست می کرد تا ازخانواده دختر برای خواستگاری اجازه بگیرند وقتی مراسم خواستگاری انجام میشد بعدازآن یک قرارگذاشته میشد جهت انجام مراسم بله برون .


بله برون بعدخواستگاری وقبل نامزدی برگزارمیشود.

بله برون یه مراسم دیرینه است که برای آشنایی بیشتر خانواده هردوطرف بایکدیگر انجام میشود.
مهمانان این مراسم اقوام درجه یک هردوخانواده که درصدرآن پدربزرگها ومادربزرگها شرکت دارند.
قرارهایی که درشب بله برون گذاشته میشود ؛تعیین میزان مهریه وشیربها است.والبته تعیین تاریخ برگزاری مراسم عقد و تشریفات عروسی است.
برگزاری مراسم بله برون راهم به شیوه سنتی برگزار میکنند هم شیوه تشریفاتی که مراسم سنتی در منزل و مراسم تشریفاتی در باغ و سالن برگزار میشود.