عقد آریایی چیست:

عقدآریایی یاعقدایران باستان هم نام دارد که فقط ازکلمات فارسی درآن استفاده میشود.
دراین مراسم عروس و داماد لباسهای سفید میپوشند وگل به گردن می اندازند و نوعی سوگند را با زبان فارسی بیان میکنند، و گاهی یک موزیک و یا موسیقی بی کلام با صدایی آرام در حال پخش میباشد.

درواقع عقدآریایی نوعی عقد غیررسمی است و بیشتر جنبه تشریفات در مراسم عروسی دارد که برای عکاسی و فیلمبرداری برگزارمیشود.

 

متن عقد آریایی:

سوگندپیمان داماد
ابتدادرنزد انجمن نام دامادگفته میشود واوسوگندمیخورد به طراوت بهاران تاهمواره بکوشد برای خوشبختی عروس وبه اووفادارباشد.
سوگندپیمان عروس
درنزد انجمن عروس نیز سوگندیادمیکند به سبزی وباروری تابستان که همواره مهربان وهمدل باشد.
سوگند دوم داماد به رنگارنگی پاییزاست که درشادی وغم کنارعروس باشد.
سوگنددوم عروس به سپیدی وپاکی زمستان است که همواره اجاق گرمی بخش زندگی وخانواده باشد.

 

متن عقد زیبا:

 

آیا این مراسم عقد قانونی میباشد؟

خیر، این مراسم ازشهریور ۱۳۹۸ دردفاتر عقد و ازدواج ممنوع اعلام شده است.

قبل از این مراسم  باید عقدعربی و شرعی را انجام دهند تا عروس ودامادبه هم محرم شوند،